REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ SPORTFOOD

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez SPORTFOOD z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952, zwanym dalej SPORTFOOD. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2)   SPORTFOOD zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3)   Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4)   Klient korzystający z usług SPORTFOOD zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5)   Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez SPORTFOOD danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez SPORTFOOD określa „Polityka prywatności”.

6)   Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

 

§2 DEFINICJE

 

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.nuja.pl, umożliwiający zakup produktów Nuja drogą elektroniczną.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez SPORTFOOD za pośrednictwem Serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez SPORTFOOD napojów w postaci soków z warzyw, owoców oraz ziół, a także wody kokosowej, kombuchy (dalej Napoje) oraz książek.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze SPORTFOOD.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a SPORTFOOD za pomocą Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Usługi.

Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym SPORTFOOD.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§3 REJESTRACJA W SERWISIE

 

1)   Konto klienta w Sklepie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.

2)   Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie SPORTFOOD Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu ze SPORTFOOD, oraz ustala hasło, które umożliwia dostęp do Konta klienta.

3)   Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez SPORTFOOD na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

4)   Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.

5)   Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.

6)   Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.

7)    Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Sklepie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Sklepie.

 

§4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1) Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia 3 butelki Napojów oraz możliwość wyboru ich smaków z udostępnionych przez SPORTFOOD w Sklepie Internetowym www.nuja.pl w następującej konfiguracji:

- przy zakupie pojedynczych Napojów Klient ma dowolność wyboru ich ilości (minimum 3) i smaków z dostępnych dla indywidualnych Zamówień;

- przy zakupie przygotowanych przez SPORTFOOD diet składających się z Napojów (dalej Dieta) Klient ma dowolność wyboru pakietu z zastrzeżeniem, że poszczególne smaki w ramach pakietu ustalone są przez SPORTFOOD i udostępnione dla Klienta w postaci pakietu Napojów. W przypadku wystąpienia niezgodności smaków z dostarczoną instrukcją, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym sklep, wysyłając wiadomość na adres mailowym: hello@nuja.pl. Jednocześnie informujemy, że smaki soków, w wyjątkowych okolicznościach, mogą różnić się od tych w instrukcji.

2) Napoje dostarczane są w szczelnie zamkniętych plastikowych butelkach, które następnie pakowane są do zbiorczych opakowań kartonowych lub styropianowych. Do opakowania dodawany jest element chłodniczy (żel pack), który zapewnia dostawę napojów w warunkach zgodnych z ich prawidłowym przechowywaniem. Butelki opatrzone są nalepkami zawierającymi informacje o dacie wyprodukowania Napoju i dacie przydatności do spożycia Napoju. Ceny poszczególnych Napojów, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym.

3) Diety Nuja zaprojektowane są tak, żeby Klient rozpoczął je w kolejnym dniu po dostawie.

4) Data przydatności produktu jest ważna tylko i wyłącznie dla produktów przechowywanych w temperaturze chłodniczej. Ze względu na brak konserwantów każdy produkt wystawiony na działanie temperatury powyżej 6°C może sfermentować i zwiększyć swoją objętość. SPORTFOOD nie odpowiada za straty i zniszczenia spowodowane w wyniku przechowywania Napojów w sposób niezgodny z zaleceniami.

 

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1) Złożenie Zamówienia Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

- dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.nuja.pl;

- dla Klientów korporacyjnych: Zamówienie przygotowane jest po uprzednim wysłaniu zgłoszenia przez firmę na adres: hello@nuja.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.nuja.pl.

2) Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres dostawy i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje. 

3) Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

4) SPORTFOOD nie ponosi odpowiedzialności za skład Napojów w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował SPORTFOOD podczas składania Zamówienia. 

5) Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - również z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 - nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez SPORTFOOD za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i posiłkach.

6) SPORTFOOD zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

- złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

- bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

- braku dokonania płatności za zakupioną Usługę;

- rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

7) SPORTFOOD zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od SPORTFOOD, a których usunięcie nie jest możliwe.

8) Jeżeli klient wprowadzi błędny adres dostawy a paczka zostanie do niego wysłana, nie będzie doręczona i wróci do nadawcy, to SPORTFOOD nie ponosi za to odpowiedzialności. W.w. klient otrzyma od SPORTFOOD 50% rabatu na kolejne zamówienie.

§7 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1) Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- dla Klientów indywidualnych SPORTFOOD umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez SPORTFOOD w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności SPORTFOOD uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu.

Koszt wysyłki w wysokości 20 zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Koszt 26 zł obowiązuje dla zamówień realizowanych na terenie Polski z obowiązkiem dostawy w dniu kolejnym do godziny 10:30. Dla zamówień z zagranicznym adresem dostawy koszt transportu jest określany indywidualnie;

- dla Klientów korporacyjnych SPORTFOOD umożliwia dokonanie płatności na dwa sposoby:

1.   za pośrednictwem udostępnionego przez SPORTFOOD w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności SPORTFOOD uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu;

2.   przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy o numerze: 43 1140 2004 0000 3402 7755 8200, przy czym za dzień otrzymania płatności SPORTFOOD uznaje dzień, w którym kwota za całość złożonego Zamówienia wpłynęła na jego rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że uznania na rachunku bankowym weryfikowane są każdego dnia roboczego o godz. 8.00. 

2) Zamówienia opłacone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dacie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, pod warunkiem, że Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki. 

3) Zamówienia opłacone w dzień roboczy po godz. 8.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, będą wysyłane pierwszego dnia roboczego następującego po dacie opłacenia Zamówienia. 

4) SPORTFOOD podejmie wszelkie możliwe starania, aby Zamówienia, za które zaksięguje płatność po godz.8.00 zostały wysłane w miarę możliwości już następnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że ten termin nie jest gwarantowany. 

5) SPORTFOOD realizuje tylko opłacone Zamówienia. 

6) W przypadku rezygnacji z zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez SPORTFOOD, zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni roboczych na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata.

 

§7 DOSTAWA

 

1)   Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, uwzględniającym maksymalny czas wysyłki 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. 

2)   Wysyłka Zamówień realizowana będzie od poniedziałku do czwartku, dostawa realizowana będzie od wtorku do piątku. 

3)   Dostawa Zamówień będzie realizowana przez wskazaną firmę kurierską lub kierowcę SPORTFOOD na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. 

4)   W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz. 8:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia Napojów. Zgłoszenie nieobecności klient może zgłosić telefonicznie pod numerem +48 795 329 464 lub mailowo hello@nuja.pl

5)   Po odebraniu paczki przez Klienta i stwierdzeniu niezgodności prosimy o wysłanie informacji na adres hello@nuja.pl. Opis niezgodności oraz załączone zdjęcia będą stanowiły podstawy do rozpoczęcia procesu reklamacji.

6)   W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy SPORTFOOD (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, SPORTFOOD nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

7)   W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta SPORTFOOD nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. 

8) W przypadku, gdy paczka nie zostanie dostarczona do klienta w ustalonym terminie z winy firmy kurierskiej, SPORTFOOD nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1)   SPORTFOOD nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez SPORTFOOD.

2)   SPORTFOOD zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

3)   SPORTFOOD zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.

4)   W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje wyżej opisanych naruszeń, SPORTFOOD zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.

5)   Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia.

 

§9 ZMIANY I ANULOWANIE

 

1) Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:

- terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się;

- adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia.

2) Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany. 

3) Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe w każdej chwili pod warunkiem, że realizacja danego zamówienia nie rozpoczęła się. Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem: hello@nuja.pl.

4) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

 

§10 REKLAMACJE

 

1)   W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie,reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: reklamacje@nuja.pl. 

2)   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, numer zamówienia, adres oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości wylany przez Konsumenta.

3)   Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. SPORTFOOD na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji. 

4)   W przypadku uwzględnienia Reklamacji SPORTFOOD poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji SPORTFOOD poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

5)   Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6)   Klient, będący osobą fizyczną dokonującą ze SPORTFOOD czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-  jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a SPORTFOOD;

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a SPORTFOOD, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 

1)   Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez SPORTFOOD, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia. 

2)   Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

 

§12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1)   Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest SPORTFOOD z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952

2)   Administrator danych przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidzianej Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

3)   Klient korzystając z usług dostępnych na Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4)   Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5)   Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6)   Dostęp do danych osobowych Klientów posiada Administrator danych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 

§13  ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1)   Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w celu realizacji usług na rzecz Klientów w celach marketingowych (za zgodą Klienta) oraz w celach księgowych.

2)   Administrator danych oświadcza, iż podanie danych przez Klienta określonych w ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług.

3)   Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Klientów:

imię i nazwisko,

adres poczty elektronicznej (e-mail),

adres zamieszkania,

adres do doręczeń (dostawy),

numer telefonu,

numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

§14 POLITYKA „COOKIES”

 

1)   Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą, którego łączy się ze stroną internetową. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki Cookies stosowane przez Administratora danych nie zbierają danych osobowych Klienta.

2)   Pliki Cookies pozwalają Administratorowi danych na dostosowanie i optymalizację strony internetowej dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Klienta w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.

3)   Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące ze strony internetowej lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.

4)   Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

 

§15 PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 

1)   Administrator danych ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2)   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej hello@nuja.pl

3)   Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.

  

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)   SPORTFOOD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu SPORTFOOD powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2)   W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3)   Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2018 r.